Όροι Χρήσης

1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο ορισμός των προσωπικών δεδομένων είναι κάθε πληροφορία που αφορά ένα φυσικό πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί ή μπορεί να προσδιοριστεί. Ένα αναγνωρίσιμο άτομο είναι ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να προσδιοριστεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε ένα αναγνωριστικό στοιχείο όπως όνομα, αναγνωριστικός αριθμός, δεδομένα θέσης, ηλεκτρονικό αναγνωριστικό ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που είναι συγκεκριμένοι για τη φυσική, φυσιολογική, γενετική , πνευματική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του φυσικού προσώπου. Όταν χρησιμοποιούμε τον όρο “επεξεργασία”, εννοούμε οποιαδήποτε λειτουργία ή σύνολο λειτουργιών που πραγματοποιούνται σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα προσωπικών δεδομένων, είτε μέσω αυτοματοποιημένων μέσων είτε όχι, όπως η συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, διαμόρφωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή τροποποίηση, ανάκτηση, διαβούλευση, χρήση, αποκάλυψη μέσω μετάδοσης, διάδοση ή άλλη διάθεση, ευθυγράμμιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή.

2. ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ;

Όλες οι δραστηριότητές μας βασίζονται σε αυστηρές αρχές δεοντολογίας και ισχύουσας νομοθεσίας και δεσμευόμαστε να προστατεύουμε την ιδιωτικότητα όλων των επισκεπτών των ιστοσελίδων μας και των χρήστων των (κινητών) εφαρμογών μας. Για τον λόγο αυτό, ο τρόπος συλλογής και αποθήκευσης πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων, εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται ο ιστότοπός μας και οι συναφείς υπηρεσίες. Δεν συλλέγουμε ευαίσθητα δεδομένα σχετικά με εσάς.